Privacy Statement

Privacy is belangrijk. DVRS Advocatenkantoor c.q. mr. J. de Vries gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens waarover wij beschikken. In deze privacyverklaring wordt in het kort beschreven hoe wij met persoonsgegevens van bezoekers van onze website omgaan.

 

Persoonsgegevens

 

Persoonsgegevens zijn gegevens die kunnen worden gebruikt om uw identiteit te achterhalen. Onder persoonsgegevens zijn onder meer begrepen de naam, contactgegevens, IP-adres, voorkeuren en andere gegevens die u via onze website aan ons heeft verstrekt (bijvoorbeeld door het aanmelden voor een seminar of een mailing en het invullen van een contactformulier). Persoonsgegevens kunnen ook automatisch aan ons worden doorgegeven door het bezoeken van de website (bijvoorbeeld door het bijhouden van bezoekgegevens).

 

Privacybeleid

 

DVRS Advocatenkantoor c.q. mr. J. de Vries verwerkt, beheert en beveiligt persoonsgegevens als verwerkingsverantwoordelijke met de grootste zorgvuldigheid. We voldoen daarbij aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en (inter)nationale wetgeving aan ons stelt.

 

Doeleinden en grondslagen van de gegevensverwerking van bezoekers van de website
De persoonsgegevens die wij verwerken, worden uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden:
1. voor het verrichten van onze dienstverlening;
2. voor het analyseren en verbeteren van onze dienstverlening (waaronder begrepen het meten en analyseren van statistische gegevens over het gebruik van de website);
3. om u te informeren over actualiteiten, evenementen, diensten en producten;
4. voor het toegang krijgen tot de sociale media van DVRS Advocatenkantoor c.q. mr. J. de Vries en het delen van berichten via eigen sociale media.

 

De grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens is het aangaan en uitvoeren van een overeenkomst met DVRS Advocatenkantoor c.q. mr. J. de Vries, de uitvoering van wet- en regelgeving, uw toestemming en/of de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van DVRS Advocatenkantoor c.q. mr. J. de Vries.

 

Bewaartermijn

 

DVRS Advocatenkantoor c.q. mr. J. de Vries bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is met het oog op de hiervoor genoemde doeleinden.

 

Plaats van verwerking en beveiliging

 

DVRS Advocatenkantoor c.q. mr. J. de Vries verwerkt uw persoonsgegevens zoveel mogelijk binnen de EU/EER. Uw gegevens worden opgeslagen op de computers/server van DVRS Advocatenkantoor c.q. mr. J. de Vries. DVRS Advocatenkantoor c.q. mr. J. de Vries heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens tegen te gaan. DVRS Advocatenkantoor c.q. mr. J. de Vries heeft afspraken gemaakt over de beveiliging van persoonsgegevens met partijen en personen die inzage of toegang tot persoonsgegevens hebben.

 

Derden

 

Uitgangspunt is dat persoonsgegevens niet worden gedeeld met derden. Als gegevens wel worden gedeeld, gebeurt dit uitsluitend omdat dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst, om te voldoen aan een wettelijke verplichting of omdat DVRS Advocatenkantoor c.q. mr. J. de Vries daarbij een gerechtvaardigd belang heeft. Bijvoorbeeld: als u zich heeft aangemeld voor een gezamenlijk georganiseerd seminar met een andere partij kunnen uw gegevens door deze derde worden gebruikt voor zover noodzakelijk voor de organisatie van dit seminar.

 

Klikgedrag en bezoekgegevens

 

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kunnen met name het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvragen en andere gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Ook optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren.

 

Gebruik van cookies

 

De website maakt gebruik van functionele en analytische cookies. Cookies zijn tekstbestanden die door een website op uw apparaat (bijvoorbeeld: pc, tablet of smartphone) worden geplaatst. DVRS Advocatenkantoor c.q. mr. J. de Vries gebruikt cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser, zie de toelichting van de Consumentenbond.

 

Functionele cookies

 

Op basis van de gerechtvaardigde belangen van DVRS Advocatenkantoor c.q. mr. J. de Vries wordt gebruik gemaakt van functionele cookies. Deze cookies leggen bijvoorbeeld vast dat u zich heeft aangemeld voor een seminar of mailing. Voor het gebruik van functionele cookies is geen toestemming vereist.

 

Analytische cookies

 

Op basis van de gerechtvaardigde belangen van DVRS Advocatenkantoor c.q. mr. J. de Vries wordt gebruik gemaakt van analytische cookies. De website maakt gebruik van Google Analytics. Dit is een webanalyse-service die statistieken over websitebezoek bijhoudt (bijvoorbeeld: bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen). Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. DVRS Advocatenkantoor c.q. mr. J. de Vries heeft hier geen invloed op. Voor meer informatie verwijzen u naar het privacybeleid van Google en van Google Analytics. Voor het gebruik van analytische cookies is geen toestemming vereist.

 

Sociale media

 

Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken LinkedIn, Facebook en Twitter. Deze knoppen worden gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd door sociale media zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie. DVRS Advocatenkantoor c.q. mr. J. de Vries heeft geen invloed op hoe sociale media omgaan met de verkregen informatie. Voor meer informatie verwijzen u naar het privacybeleid van LinkedIn, Facebook en Twitter.

 

Uw rechten

 

Voor zover wet- en regelgeving dit niet beperken, hebt u het recht:
• op inzage in de persoonsgegevens die van u worden verwerkt;
• op correctie van onjuiste of onvolledige persoonsgegevens;
• op verwijdering van uw persoonsgegevens, tenzij op grond van een wettelijke of contractuele verplichting het bewaren van uw persoonsgegevens nodig is;
• om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken;
• op gegevensoverdracht;
• om uw toestemming in te trekken;
• om een klacht in te dienen bij DVRS Advocatenkantoor c.q. mr. J. de Vries of de toezichthoudende instanties.

 

Contact

 

Voor vragen kunt u contact opnemen met mr. Klaas-Jan de Vries. Mocht er geen oplossing voor een geschil kunnen worden gevonden, dan kunt u een klacht indienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Aanpassen privacyverklaring

 

DVRS Advocatenkantoor c.q. mr. J. de Vries behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.